inici » Formacio i circ social » Projectes » Formació de formadors/es en Circ Social [FdFCS]

Formació de formadors/es en Circ Social [FdFCS]

Inscriocions obertes. Podeu omplir el següent qüestionari:

 

 

(Català)

DESCRIPCIÓ

L’aprenentatge d’habilitats pedagògiques per a la intervenció professional amb persones en situació de risc social a través del circ constitueix una experiència innovadora que contribueix a establir nous models de referència educativa. Aquest programa formatiu ha estat dissenyat per l’equip pedagògic de l’Ateneu Popular 9 Barris, amb prop de trenta anys d’experiència en la intervenció educativa a través del circ. La seva elaboració ha comptat amb la col·laboració del Departament d’Acció Social de Cirque du Soleil i s’ha realitzat en associació amb la xarxa Europea de formació i circ social Caravan. A més, a estat ha estat reconeguda com a formació d'interès per Departament de Benestar Social i Familía de la Generalita de Catalaunya. 

Amb aquest curs adreçat a artistes, professors/es i formadors/es volem respondre a la necessitat d’aprendre eines teòriques i pràctiques per apropar-se al concepte de circ en el treball socioeducatiu amb persones en situació de risc d'exclusió social.

 

EL PROGRAMA FORMATIU

 Consta de 120 hores repartides en 6 etapes formatives de 20 hores cadascuna.

 Com es distribueixen les etapes del curs:

 BLOC TEMÀTIC 1

Etapa 1: 23, 24 i 25 de novembre de 2018

 BLOC TEMÀTIC 2

Etapa 2: 14, 15 i 16 de desembre de 2018

Etapa 3: 18, 19 i 20 de gener de 2019

 BLOC TEMÀTIC 3

Etapa 4: 8, 9 i 10 de febrer de 2019

Etapa 5: 15, 16 i 17 de març de 2019

 BLOC TEMÀTIC 4

Etapa 6: Pràctiques (calendari a pactar segons disponibilitat)

 

HORARIS

 • Divendres de 18-21h
 • Dissabtes de 10-14h i de 15-20h
 • Diumenges 10-14h i de 15-19h 

 

INSCRIPCIONS

Podreu formalitzar la vostra inscripció a partir d’octubre en aquesta mateixa pàgina. Tan sols cal que accediu al formulari següent i seguiu les instruccions. Atenció, les places són limitades!

PREU: cada etapa te un cost de 130€

Us podeu inscriure a totes les etapes o fer la formació per blocs. Important: per passar al bloc següent s’han de cursar totes les etapes del bloc anterior.

 

CONTINGUTS CURS 2018/19

BLOC TEMÀTIC 1

ETAPA 1

 • Definició de circ social
 • Tasques del formador de circ social
 • Eines per a la gestió de conflictes
 • Treball en xarxa i comunitari
 • Fonaments del circ social

 

BLOC TEMÀTIC 2

ETAPA 2

 • Desafiaments de la intervenció en circ social
 • Anàlisi del context d’un projecte social i del territori
 • Creativitat: estimular i explorar
 • Introducció als objectius pedagògics
 • Comunicació dins de la situació d’ensenyament-aprenentatge
 • Per entendre els conceptes d’inclusió social, la perspectiva de gènere i la consciència intercultural

ETAPA 3

 • Crear exercicis adaptats a la persona i al grup
 • Rol del formador de circ social, ètica i formació
 • Treballar amb un soci pedagògic
 • Observació, feedback i supervisió

 

BLOC TEMÀTIC 3

ETAPA 4

 • Enfrontar-se a l’inesperat
 • Creativitat: combinar i obrir, transmetre habilitats de forma creativa
 • La comunicació
 • Gestió de conflictes
 • Objectius i activitats adaptades al públic objectiu i al context
 • La seguretat i el control

 ETAPA 5

 • Anàlisi de les Organitzacions
 • L’Avaluació
 • Com fer un projecte de circ social
 • Circ aplicat
 • Primers auxilis a nivell general i aplicat al circ

 

BLOC TEMÀTIC 4

ETAPA 6

 • Realització de 20h de pràctiques en projectes de formació i circ social

 

PROCÉS I OBJECTIUS DEL PROGRAMA

El programa s’ha realitzat en coordinació amb la Xarxa Europea de Formació Circ Social Caravan a partir de l’estudi del perfil del formador de circ social (2008) i de les competències necessàries per desenvolupar la seva activitat educativa. La investigació, sustentada per la Comissió Europea, i conduïda per la Universitat Lliure de Brussel·les (2009-2010) i la Universitat de Lovaina (2012-2014), es formalitza en la creació d’aquesta formació de circ social que serà realitzada en diferents països europeus.

El principal objectiu és l’adquisició d’eines pedagògiques, creatives i tècniques per al treball educatiu amb persones en situació d’exclusió social. Per aconseguir-ho es treballa d’una manera dinàmica i pràctica construint el coneixement entre tots i totes, en grup, amb jocs i dinàmiques de grup, donant material teòric i didàctic útil, eines aplicables i posant exemples pràctics i reals.

L’avaluació de la formació és contínua. Es valora l’actitud general (clima de les sessions, relació amb el grup), l’art d’ensenyar (metodologia, didàctica...), el coneixement tècnic de les diferents disciplines i l’aproximació artística (investigació creativa, expressió...).

L’alumnat rebrà un certificat amb les competències adquirides en cadascuna de les etapes superades i un diploma, un cop cursada tota la formació (pràctiques incloses).

 

 

 

 

(Castellano)

EL PROGRAMA FORMATIVO

 Consta de 120 horas repartidas en 6 etapas formativas de 20 horas cada una.

 Cómo se distribuyen las etapas del curso:

 BLOQUE TEMÁTICO 1

Etapa 1:  23, 24 y 25 de noviembre de 2018

 BLOQUE TEMÁTICO 2

Etapa 2: 14, 15 y 16 de diciembre de 2018

Etapa 3: 18, 19 y 20 de enero de 2019

 BLOQUE TEMÁTICO 3

Etapa 4: 8, 9 y 10 de febrero de 2019

Etapa 5: 8, 9 y 10 de marzo de 2019

 BLOQUE TEMÁTICO 4

Etapa 6: Prácticas (calendario a pactar según disponibilidad)

 

HORARIOS

• Viernes de 18-21h

• Sábados de 10-14h y de 15-20h

• Domingos 10-14h y de 15-19h

 

INSCRIPCIONES

Podrá formalizar su inscripción a partir de octubre en esta misma página. Tan sólo hay que acceder al formulario y seguir las instrucciones. Atención, las plazas son limitadas!

PRECIO: cada etapa tiene un coste de 130 €

Puede inscribirse en todas las etapas o hacer la formación por bloques. Importante: para pasar al siguiente bloque se deben cursar todas las etapas del bloque anterior.

 A continuación, el formulario de inscripción y más abajo, los contenidos del curso.

 

CONTENIDOS CURSO 2018/19

BLOQUE TEMÁTICO 1

ETAPA 1

• Definición de circo social

• Tareas del formador de circo social

• Herramientas para la gestión de conflictos

• Trabajo en red y comunitario

• Fundamentos del circo social

 

BLOQUE TEMÁTICO 2

ETAPA 2

• Desafíos de la intervención en circo social

• Análisis del contexto de un proyecto social y del territorio

• Creatividad: estimular y explorar

• Introducción a los objetivos pedagógicos

• Comunicación dentro de la situación de enseñanza-aprendizaje

• Para entender los conceptos de inclusión social, la perspectiva de género y la conciencia intercultural

ETAPA 3

• Crear ejercicios adaptados a la persona y al grupo

• Rol del formador de circo social, ética y formación

• Trabajar con un socio pedagógico

• Observación, feedback y supervisión

 

BLOQUE TEMÁTICO 3

ETAPA 4

• Enfrentarse a lo inesperado

• Creatividad: combinar y abrir, transmitir habilidades de forma creativa

• La comunicación

• Gestión de conflictos

• Objetivos y actividades adaptadas al público objetivo y al contexto

• La seguridad y el control

 ETAPA 5

• Análisis de las Organizaciones

• La Evaluación

• Cómo hacer un proyecto de circo social

• Circo aplicado

• Primeros auxilios a nivel general y aplicado al circo

 

BLOQUE TEMÁTICO 4

ETAPA 6

• Realización de 20h de prácticas en proyectos de formación y circo social

 

PROCESO Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El programa se ha realizado en coordinación con la Red Europea de Formación Circo Social Caravan a partir del estudio del perfil del formador de circo social (2008) y de las competencias necesarias para desarrollar su actividad educativa. La investigación, sustentada por la Comisión Europea, y conducida por la Universidad Libre de Bruselas (2009-2010) y la Universidad de Lovaina (2012-2014), se formaliza en la creación de esta formación de circo social que será realizada en diferentes países europeos.

El principal objetivo es la adquisición de herramientas pedagógicas, creativas y técnicas para el trabajo educativo con personas en situación de exclusión social. Para ello se trabaja de una manera dinámica y práctica construyendo el conocimiento entre todos y todas, en grupo, con juegos y dinámicas de grupo, dando material teórico y didáctico útil, herramientas aplicables y poniendo ejemplos prácticos y reales.

La evaluación de la formación es continua. Se valora la actitud general (clima de las sesiones, relación con el grupo), el arte de enseñar (metodología, didáctica ...), el conocimiento técnico de las diferentes disciplinas y la aproximación artística (investigación creativa, expresión ...).

El alumnado recibirá un certificado con las competencias adquiridas en cada una de las etapas superadas y un diploma, una vez cursada toda la formación (prácticas incluidas).